تجارتی به وسعت جهان

کشور پهناور ایران میتواند در جایگاه یکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای صنعتی در جهان در زمینه های مختلف تولید قرار گیرد؛ چرا که از فرصتهای بینظیری برخوردار است که کمتر کشوری تمام آنها را به صورت یکجا در اختیار دارد. این سرزمین دارای کشتزارهای مستعد با آبوهوای مساعد برای تولید انواع محصوالت کشاورزی، و ذخایر زیرزمینی بی بدیل برای تولید انواع فرآورده های نفتی است. همچنین از ذخایر غنی معدنی برخوردار است. با اندکی بررسی می توانیم به کثرت مواهب الهی این سرزمین در عرصه های صنعتی، کشاورزی و گردشگری پی ببریم. ایران ما در عرصه ی تجارت بین المللی و منطقهای نیز از موقعیتی استراتژیکی برخوردار است و زیرساختهای حمل ونقل سراسری، اعم از ریلی و جاده ای، همراه با دسترسی به آبهای بین المللی، میتواند کشور را به سوی شرایط مؤثرتر سوق دهد .

parsian tejarat

01

این شرکت با دارا بودن واحد تحقیق و توسعه محصول و به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب در این بخش و با تکیه بر دانش فنی و دارا بودن تکنولوژی نوین، ثبات کیفیتی در محصوالت جاری خود و ارتقاء کیفیت و تغییر بستهبندی در محصوالت جدید را همواره سرلوحه کار خود قرار داد

02

پس از بررسی دقیق و کامل، شهر کهنوج در استان کرمان، به دلیل دارا بودن آبوهوای مناسب برای کشت، تولید و فرآوری آلوئهورا در یک زنجیرهی کامل از تولید تا فراوری، انتخاب شد. گروه صنعتی پارسیان تجارت امیدوار است بتواند این طرح را با استفاده از موقعیت مناسب جغرافیایی و سرمایهی بالقوهی انسانی در این منطقه اجرا نماید .

03

گروه پارسیان تجارت پس از انجام بررسیهای الزم و اطمینان از مهیا شدن شرایط تولید انواع روانکارها، و با استفاده از امکانات، تجربه و دانش فرآوری روغن پایه بر اساس برش از نفت، و با توجه به وجود پاالیشگاههای تولیدکننده و سهولت دسترسی به مواد اولیه پاالیشگاهی، تولید انواع روانکارها را در دستور کار خود قرار داد .
    سبد خرید